Balance Life เกมความสุข

250 ฿

no rows found

Coach ที่จะบอกวิธีการจัดการชีวิตให้ลงล็อกในทุกช่วงอายุ เตรียมร้อมทุกสถานการณ์เมื่อชีวิตถึงจุดเปลี่ยน ชวนมาเรียนรู้วิธีคิดแบบเข้าใจตนเองและมองเห็นจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน ด้วยคำแนะนำที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ให้ชีวิตสมดุลได้ทุกช่วยอายุ ทุกวัย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Balance Life เกมความสุข”

Your email address will not be published. Required fields are marked *